Apoqel lečenje češanja svraba pruritusa

Lečenje alergijskog dermatitisa praćenog pruritusom i lečenje kliničkih manifestacija atopijskog dermatitisa pasa

APOQEL LEČENJE ČEŠANJA SVRABA PRURITUSA

Apoqel Lečenje alergijskog dermatitisa praćenog pruritusom i lečenje kliničkih manifestacija atopijskog dermatitisa pasa

Kvalitativni i kvantitativni
sastav za Apoqel

1 film tableta Apoquel 3,6 mg sadrži:
Aktivna supstanca:
Oklacitinib 3.6 mg
(u obliku oklacitinibmaleata)
1 film tableta Apoquel 5,4 mg sadrži:
Aktivna supstanca:
Oklacitinib 5.4 mg
(u obliku oklacitinibmaleata)
1 film tableta Apoquel 16 mg sadrži:
Aktivna supstanca:
Oklacitinib 16 mg
(u obliku oklacitinibmaleata)

Indikacije za Apoqel

Lečenje alergijskog dermatitisa praćenog pruritusom i lečenje kliničkih manifestacija atopijskog dermatitisa pasa

Pogledajte ponudu u našoj online apoteci!

Guta Vet

Kontraindikacije za Apoquel

Lek se ne sme primenjivati:

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Apoquel

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.
Oklacitinib utiče na imuni sistem i može povećati osetljivost prema infekcijama i pogoršati neoplastična stanja. Pse koji primaju Apoquel tablete, treba pratiti zbog mogućeg razvoja infekcija i neoplazija.

Kada se oklacitinibom leči svrab povezan sa alergijskim dermatitom treba ispitati i tretitati bilo koji osnovni uzrok svraba (npr.alergijski dermatitis uzrokovan buvama (FAD), kontaktni dermatitis, preosetljivost na hranu).

U slučajevima alergijskog i atopijskog dermatitisa, preporučljivo je istražiti moguće izvore komplikacija kao što su bakterijske, gljivične ili parazitske infekcije/infestacije (npr.buve i šugarci).
Zbog mogućeg štetnog delovanja leka na određene hematološke i biohemijske parametre, (videti tačku 4.6) preporučuje se (naročito kod duže primene leka) periodično uzimanje krvi od tretiranih životinja radi praćenja vrednosti napred navedenih parametara.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama.

Oprati ruke nakon primene. U slučaju nenamernog gutanja leka, potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo lekaru.
4. 6 Neželjene reakcije
Neželjene reakcije posmatrane do 16.dana kliničkih ispitivanja, navedene su u sledećoj tabeli i uporedjene sa placebo. Neželjene reakcije kod atopijskog dermatitisa do 16. dana. Neželjene reakcije kod pruritusa do 7. dana.

Nakon 16. dana, primećeni su abnormalni klinički simptomi uz one koji su navedeni u tabeli i koji se pojavljuju u više od 1% pasa koji su primili oklacitinib uključujući piodermu, nespecifične kožne kvržice, otitis, histiocitom, cistitis, gljivične kožne infekcije pododermatitis, lipom, limfadenopatiju, mučninu, povećan apetit i agresiju.
Kliničko-patološke promene vezane za terapiju bile su ograničene na povećanje srednjih vrednosti holesterola u serumu i smanjenje broja leukocita, iako su sve srednje vrednosti bile u okviru referentnih laboratorijskih vrednosti. Smanjenje broja leukocita primećeno kod pasa tretiranih oklacitinibom nije bilo progresivno i uticalo je na broj svih belih krvnih zrnaca ( broj neutrofila, eozinofila i monocita) osim broja limfocita.
Nijedna od ovih patoloških promena nema klinički značaj.

U laboratorijskom ispitivanju uočen je razvoj papiloma kod nekih pasa kojima je davana preporučena doza.
Za podložnost infekcijama i neoplastičnim stanjima, pogledajte tačku 4.5.

Za definisanje učestalosti mogućih neželjenih dejstava koristi se sledeća konvencija:

Upotreba Apoquela tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

Bezbednost veterinarskog medicinskog proizvoda nije potvrdjena tokom graviditeta i laktacije, ili kod priplodnih mužjaka pa se ne preporučuje njegova upotreba tokom graviditeta, laktacije ili kod priplodnih mužjaka .

Interakcije: Apoqel lečenje češanja svraba pruritusa

U terenskim ispitivanjima nisu uočene interakcije kada je oklacinib primenjivan istovremeno sa drugim lekovima, kao što su endo ili ektoparazitici, antibiotici,ili anti inflamatorni lekovi.
Ispitivan je uticaj primene oklacitiniba na vakcinaciju sa modifikovani živim vakcinama parvovirusa pasa (CPV), virusom štenećaka (CDV) i parainfluencom pasa (CPI) i sa inaktivisanom vakcinom besnila (RV), kod 16 nedelja stare štenadi (koja nisu ranije lečena).
Zadovoljavajući imunološki odgovor (serološki) na CDV i CPV je postignut kada je oklacitinib primenjen u dozi od 1,8 mg/kg telesne mase dva puta dnevno u toku 84 dana. Medjutim, rezultati ispitivanja su pokazali smanjeni serološki odgovor nakon vakcinacije sa CPI i RV kod štenadi tretiranih oklacitinibom u poredjenju sa kontrolnom grupom. Klinički značaj navedenog , kod životinja koje su vakcinisane dok su bile tretirane oklacitinibom (u skladu sa propisanim količinama koje se primenjuju ) je nejasan.

Doziranje i način primene Apoquel-a:

Oralna upotreba.
Doziranje i raspored tretmana:
Preporučena početna doza je 0.4 do 0.6mg oklacitiniba/kg telesne mase, oralnim putem, dva puta dnevno u toku 14 dana.

Apoqel lečenje češanja svraba pruritusa

Kao potporna terapija , ista doza (0.4 do 0.6 mg oklacitiniba/kg telesne mase) se primenjuje jednom dnevno.
Uslovi za dugotrajno potporno lečenje bi trebalo da budu određeni na osnovu individualne procene koristi / rizika.
Tablete se mogu davati sa ili bez hrane.

Predoziranje sa Apoquelom:

Oklacitinib tablete su davane zdravim, godinu dana starim psima rase Bigl dva puta dnevno tokom 6 nedelja, potom jednom dnevno u toku 20 nedelja, u dozama od 0.6 mg/kg t.m. ,1,8 mg/kg t.m. i 3.0mg/kg t.m. u ukupnom trajanju od 26 nedelja.

Klinička opažanja za koja se smatra da su povezana sa terapijom oklacitinibom uključuju : alopecije (lokalne), papilome, dermatitis, eriteme, abrazije i kraste, interdigitalne „ciste“ i edeme ekstremiteta.
Za vreme sprovodjenja studije,uočeno je da su lezije uzrokovane dermatitisom uglavnom sekundarne pri stvaranju interdigitalnih furunkuloza na jednom ili više ekstremiteta, s tim da se broj i učestalost lezija povećava sa povećavanjem doze.
Limfadenopatija perifernih čvorova je uočena u svim grupama, učestalost se povećava sa povećanjem doze, i često je povezana sa interdigitalnim furunkulozama.
Smatra se da su papilomi vezani za lečenje a ne i za doziranje. Ne postoji specifični antidot u slučaju predoziranja,pse treba lečiti simptomatski.
Karenca: Nije primenjivo.

FARMAKOLOŠKI PODACI

Oklacitinib je inhibitor Janus kinaze (JAK). Može inhibirati funkciju različitih citokina u zavisnosti od aktivnosti JAK enzima. Za oklacitinib, ciljni citokini su oni koji su proinflamatorni ili imaju ulogu u alergijskoj reakciji /pruritusu Međutim, oklacitinib takođe može poništiti dejstvo drugih citokina ( npr. onih vezanih za odbranu domaćina ili hematopoezu) uz potencijalnu mogućnost neželjenih reakcija.
Posle peroralne primene, oklacitinib-maleat se dobro i brzo apsorbuje iz digestivnog trakta pasa. Nema značajne razlike u brzini i stepenu apsorpcije oklacitiniba, bez obzira da li se životinjama daje na prazan želudac ili nakon obroka. Maksimalnu koncentraciju u plazmi ovih životinja postiže za manje od 1-og sata i bioraspoloživost mu iznosi 89%. Oklacitinib se u nominalnim koncentracijama u plazmi (10-1000 ng/ml) umereno vezuje za proteine krvne plazme (66,3-69,7%).

Volumen distribucije u stanju ravnoteže (steady state) iznosi mu 942 ml/kg t.m..
Oklacitinib se metaboliše u više metabolita, a jedan od najvažnijih metabolita je identifikovan u plazmi i urinu. Posle peroralne primene oklacitiniba u dozi od 0,6 mg/kg t.m., ovaj lek minimalno inhibira citohrom P450.
Naime, srednja inhibitorna koncentracija (IC50) je 5o-puta veća od maksimalne koncentracije (333 ng/ml ili 0,997 μM) ovog leka koja se postiže posle primene u napred navedenoj dozi. Stoga, rizik od moguće interakcije metabolita i drugih lekova, usled inhibicije uzrokovane oklacitinibom je minimalna.

Klirens:

Ukupni klirens oklacitiniba iz plazme je mali i iznosi 316 ml/h/kg t.m. ili 5,3 ml/min/kg t.m.. Posle intravenske ili peroralne primene terminalna poluvremena eliminacije su slična i iznose 3,5 i 4,1 sat.
Iako se oklacitinib izlučuje preko bubrega i žuči, u eliminaciji oklacitiniba najvećim delom učestvuje metabolizam.

Apoqel lečenje češanja svraba pruritusa

Saznaj više o alergijskom dermatitisu.

Apoqel lečenje češanja svraba pruritusa
SANIMED Hypoallergenic DR
HIPOALERGIJSKA HRANA
SANIMED Skin sensitive cat
HIPOALERGIJSKA HRANA

Indikacije za Apoqel

Lečenje alergijskog dermatitisa praćenog pruritusom i lečenje kliničkih manifestacija atopijskog dermatitisa pasa