Primena hemoterapije zavisi od nekoliko faktora, koji obuhvataju vrstu i lokalizaciju tumora, zdravstveno stanje pacijenta, prisustvo metastaza (raširenost tumora u organizmu), kao i izbor vlasnika odnosno finansijske mogućnosti. Hemoterapija se može primenjivati samostalno ili zajedno sa hirurškim tretmanom ili radioterapijom, u zavisnosti od tipa i lokalizacije tumora. Pozitivan odgovor na hemoterapiju može ići od nepotpune remisije i usporavanja razvijanja bolesti do potpune remisije (eliminisanje svih tumorskih ćelija i kliničkih simptoma). Većina tumora se ne može u potpunosti ukloniti hemoterapijom i mnogi daju recidive u budućnosti.

Guta Vet

Svrha procedure

Mehanizam dejstva hemoterapije zasniva se na uništavanju brzo-delećih ćelija.
Brzo-deleće tumorske ćelije su po pravilu osetljivije na hemoterapiju od normalnih zdravih ćelija koje se dele.
Efikasna primena hemoterapije predstavlja ravnotežu između ubijanja tumorskih ćelija i minimalnih sporednih efekata koji nastaju kao posledica uništavanja zdravih ćelija pacijenata.

Opis postupka lečenja

Hemoterapeutici se obično daju kombinovano prema tačno utvrđenim protokolima koji dovode do maksimalne destrukcije kancerskih ćelija, minimalne rezistencije tumorskih ćelija na medikamente kao i minimalnih sporednih efekata kod pacijenata. Protokoli mogu da se prilagođavaju trenutnim potrebama svakog pacijenta ili da se menjaju u zavisnosti od vrste tumora, zdravstvenog statusa pacijenta, iskustva veterinara, mogućnosti vlasnika. Sa veterinarima treba razgovarati o protokolu lečenja pacijenta, kako bi sa sigurnošću razumeli moguće sporedne efekte, raspored i troškove lečenja kao i praćenje i negu pacijenta.

Neki od najčešće korišćenih hemoterapeutskih lekova su:

  • Ciklosporin – oralna apliacija;
  • Vinkristin – intravenska aplikacija;
  • L-asparaginaza – intramuskularna aplikacija;
  • Ciklofosfamid – injekcija ili u obliku tableta (nositi lateks rukavice prilikom aplikovanja);
  • Doksorubicin – spora intravenska aplikacija;
  • Cisplatin/karboplatin – spora intravenska aplikacija;
  • Prednizon – u obliku tableta, davanje kod kuće.
  • Mazitinib mesilat – oralno u obliku tableta.
Utvrđen protokol lečenja vašeg ljubimca često sadrži kalendar tretmana. Neki tretmani se obavljaju kod kuće, dok se ostali vrše u veterinarskim ambulantama. Lekovi koji smanjuju sporedne efekte hemoterapije, kao što su antiemetici, mogu se davati nekoliko dana pre početka tretmana. Mnogi tretmani hemoterapije mogu se obavljati u ambulantama tokom nekoliko časova. Laboratorijski nalazi se obično proveravaju pre nego što se otpočne sa hemoterapijom. Intravenski kateter može biti postavljen kako bi omogućila bezbedna aplikacija medikamenata u venu. Terapija nadoknade tečnosti, sedativi ili antiemetici takođe se mogu davati tokom boravka u ambulanti kako bi pacijenti što bolje podneli tretman i smanjili sporedni efekti.
Hemoterapeutici deluju na brzo-deleće ćelije u organizmu koje ne obuhvataju samo tumorske ćelije već i neke zdrave, posebno ćelije kosne srži i gastrointestinalnog trakta. Česti sporedni efekti terapije su supresija zdravih ćelija kosne srži koja rezultira smanjenim brojem belih i crvenih krvnih zrnaca (anemija) i/ili smanjenjem broja trombocita. Gastrointestinalni simptomi obuhvataju mučninu, povraćanje, gubitak apetita i dijareju. Ljubimci ređe gube dlaku u odnosu na ljude koji su na hemoterapiji, ali postoji mogućnost da dlaka ne izraste ponovo posle brijanja. Neke rase su, kao što su terijeri i vučjaci, više skloni gubitku krzna. Kako se niže doze hemoterapeutika koriste tokom lečenja životinja, ljubimci imaju tendenciju da bolje podnose terapiju u odnosu na ljude koji su na hemoterapiji. Sporedni efekti terapije koji se pojavljuju kod životinja nisu tako drastični kao oni ispoljenih kod ljudi. Veoma je važno biti svestan sporednih efekata koji se mogu pojaviti kod vašeg ljubimca tokom terapiranja specifičnim medikamentima. Na primer, neki lekovi mogu prouzrokovati jaku iritaciju na mestu aplikacije. Ako dođe do pojave sporednih efekata, treba bez odlaganja kontaktirati veterinara kako bi se brzo reagovalo i pratilo stanje u budućnosti. O problemima koji utiču na kvalitet života vašeg ljubimca, kao što je terapiranje bola, zadovoljenje nutritivnih potreba kao i očekivanog odgovora na terapiju, treba razgovarati sa veterinarom. Sva pitanja koja vas interesuju treba staviti na papir kako biste bili spremni da pri sledećem pregledu diskutujete sa veterinarom.
Pažljiv nadzor je neophodan za praćenje sporednih efekata hemoterapije, uticaja medikamenata na druge organske sisteme, odgovora tumorskih ćelija na hemoterapiju i praćenje širenja tumora. U zavisnosti od vrste tumora i primenjenih hemoterapeutika, praćenje može obuhvatati ponovljene kliničke preglede, laboratorijske testove, rendgen i ultrazvučni pregled abdomena.
Kao što je napred već rečeno, prilikom primene citostatika treba koristiti lateks rukavice. Pored zaštite koju koriste lica koja aplikuju citostatike, potrebno je obratiti pažnju i na osobe, pogotovo decu, koja su u kontaktu sa ljubimcima u danima nakon primene ovih lekova pošto se citostatici preko kože, urina i fecesa. U tu svrhu, može vam biti preporučeno da sakupljate izmet, da deca, imunokompromitovane osobe (osobe obolele od side, hepatitisa, tuberkuloze, leukemije…) i starije osobe ne dolaze u dodir sa ljubimcima. Takođe, ljubimci ne bi trebalo da spavaju u istom krevetu sa vlasnicima dok su na hemoterapiji. Izlučivanje ovih lekova može trajati do 7-90 dana.

Tekst priredila: Dr Mirjana Janković, DVM - Veterinarska Ambulanta GUTA